www.unesco.lv
  Ievadlapa / Izglītība / Izglītības programmas  
 

2016./2017.m.g. Daugavpils Valsts ģimnāzija piedāvā:
 • Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības programmu.
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas izglītības programmu.
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu.

 • "IP stundu sadale (7.-9.kl.)"

  "IP stundu sadale (vidusskola)"

  Papildus iespējas ģimnāzijā:

 • līdzdalība vietējos un starptautiskajos projektos;
 • ārpusstundu aktivitātes mācību priekšmetos un interešu izglītības pulciņos;
 • nodarbības sporta kompleksā;
 • piedalīšanās nacionālajā debašu kustībā;
 • iespēja kārtot vācu valodas eksāmenu un iegūt starptautiski atzīto vācu valodas apguves diplomu (Deutsches Sprachdiplom), eksāmenā iegūtais līmenis B2/C1 ir pierādījums nepieciešamajām vācu valodas prasmēm studijām ārvalstu augstskolās;
 • iesaistīšanās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija piedāvātajās programmās un konkursos – veidot skolēnu mācību uzņēmumus (SMU), piedalīties biznesa plānu un citos konkursos;
 • ģimnāzijas vēstures muzeja materiālu izmantošana audzināšanas un izglītošanas darbā;
 • speciālais kurss (turpmāk tekstā - speckurss) Zinātniski pētnieciskā darba pamati, kas paredz 10.klašu skolēniem apgūt zinātniski pētnieciskā darba veidošanas teoriju;
 • starptautiskās skolēnu apmaiņas programmas AFS (American Field Service) ietvaros ģimnāzijā mācās skolēni no ārvalstīm un arī ģimnāzijas audzēkņiem ir iespēja doties uz ārzemēm;
 • divpusējās skolēnu apmaiņas programmas;
 • dienesta viesnīcas pakalpojumi.

 

 

 
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2015 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv