www.unesco.lv
  Ievadlapa / Izglītība / Skolēnu līdzpārvalde  
Skolēnu līdzpārvaldes logo
SL devīze:

Ar drosmi un izturību.

SL himna:

Līdzko ir saule uzlēkusi,
Paveras skolas durvis klusi-
Visi nu rosīgi nāk iekšā,
Lai arī gara diena priekšā.

Piedz. Līdzpārvalde -mūsu skolas sirds,
Tā pukst tik stipri kā saule mirdz.
Vienmēr laipni jūs gaidīt šeit
Lielus darbus kopā veikt.

Nav tādas vietas visā zemē,
Kur savas domas jāpiezemē.
Varbūt, ka šeit tām būtu mājas,
Priekam jau ar’ te labi klājas.

Bēdās Tu draugam roku sniegsi
Un drosmi savu nenoliegsi,
Nāksi tu palīgā ikvienam
Vai valda nakts, vai gaiša diena.

                 /Mūzika, vārdi: Helēna Zeļenkova/SL darbības mērķi:
 1. nodrošināt demokrātisko procesu virzību ģimnāzijā;
 2. darboties mācību un audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanā;
 3. attīstīt skolēnos prasmi darboties komandā, prasmi pieņemt lēmumus un plānot darbību, kā arī prasmi kritiski izvērtēt un analizēt esošo un vēlamo situāciju.
SL galvenie uzdevumi:
 1. veicināt audzēkņu un ģimnāzijas vadības, pedagogu, audzēkņu vecāku/aizbildņu, atbalsta personāla sadarbību un interešu saskaņošanu;
 2. pārstāvēt skolēnu intereses un tiesības ģimnāzijā;
 3. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot ģimnāzijas sabiedriskās dzīves veidošanā;
 4. izstrādāt priekšlikumus sekmju, olimpiāžu un konkursu rezultātu uzlabošanai, kā arī stundu kavējumu ierobežošanai;
 5. piedalīties ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumu veidošanā;
 6. izteikt priekšlikumus ģimnāzijas darba plānam;
 7. veidot, turpināt un izkopt ģimnāzijas tradīcijas;
 8. organizēt un vadīt kultūras pasākumus ģimnāzijā;
 9. organizēt pieredzes apmaiņas un apmācību seminārus;
 10. izstrādāt un realizēt dažādus projektus, līdzdarboties citu sabiedrisko organizāciju, NVO izveidotajos projektos.
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2014 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv